Folkehelse


Folkehelseloven (2012) pålegger kommunene å ha oversikt over helsetilstand i befolkningen, fremme befolkningens helse og bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse. Folkehelsearbeid er tverrsektorielt ansvar og forankret i Kommuneplanens samfunnsdel. Kommunes folkehelsekoordinator er et bindeledd mellom kommunen, fylkeskommunen og sentrale myndigheter i dette arbeidet.

Folkehelsearbeid innebærer å styrke det som bidrar til bedre helse og svekke det som medfører helserisiko. Med folkehelsesatsinger forstås alle områder som hemmer eller fremmer folks helse og levekår innen områdene:

 

  • boforhold 
  • økonomisk trygghet 
  • arbeidsmulighet 
  • skolegang 
  • tilsyn og hjelp pga alder eller helse 
  • ytre miljø/sikkerhetsrisiki 
  • sosialt liv 
  • livsstil

 

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunnStokke kommune er fra 2013 med i Trygge Lokalsamfunn samarbeidet i Vestfold. Kommunen vil jobbe mot en nasjonal sertifisering fra Skadeforebyggende forum.

 

Mange frivillige foreninger gjør et stort arbeid som passer inn under paraplyen folkehelse. Sjekk hva som kan være aktuelt for deg. Du finner foreninger vi vet om i vår foreningskatalog.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom