Vei og trafikk


Vei- og gatenettet i Stokke kommune som avdeling for Kommunalteknikk har drifts- og vedlikeholdsansvaret for består av ca. 70 km bilveier/gater, og ca. 18 km gang-/sykkelveier.

Kommunale veier: Avdeling for kommunalteknikk er ansvarlig for planlegging, anlegg, drift og vedlikehold av kommunale gater og veier med parkeringsplasser og trafikkanlegg.

Statens vegvesen, Vestfold vegkontor/ÅS vegsentral, Tønsberg,
telefon 33 37 17 00 har ansvaret for det overordnede vegnett gjennom kommunen bestående av: Europavei E18 m/rasteplasser. Riksveiene med gang-/sykkelveier og fylkesveiene.

Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringsmuligheter i Stokke sentrum

Vintervedlikehold

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MELDE FRA OM FEIL PÅ VEILYS

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom