Tjenester A-Å


A
Akersvannet
Aktiv i Stokke
Aktiv i vannet
Aktivitetshuset Kuben
Aktivitetstilbud
Akutthjelp
Ansatte
Arealplanlegging
Artotek
Avlastning
Avløp

B
Barn, unge og familie
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPA)
Barnehagenes årsplaner
Barnehager
Barneverntjenesten
Beholdere for plastavfall
Bekkeveien 167
Bemannede omsorgsboliger/bokollektiv for personer med demens
Bestilling og levering av elektroniske data
Besøkshjem og tilsynsfører
Bibliotekets venner
Bo- og servicesenter
Bokemoa skole
Boken kommer
Bolig
Bolig og eiendom
Brann
Bruaåsen
Brukerforum
Brukermedvirkning
Brukerstyrt Personlig Assistanse
Brunstad detaljer kommunalt friområde
Brunstad- endring av utbyggingsavtale
Bufetat
Bygg-, plansaker og geodata
Byggesaksbehandling

C
Catering

D
Dagsenter / dagopphold
Dagsenter for funksjonshemmede
Detaljplan for Oslofjord Convention Center
Detaljregulering - Sjuestokkveien
Detaljregulering barnehage Melsom
Detaljregulering Brunstad Konferansesenter
Detaljregulering Dyrsø
Detaljregulering Ragnhildrødveien
Detaljregulering Skogveien 1
Detaljregulering skoletomt Fossnes
Detaljregulering Solnes båthavn
Detaljregulering Storås
Detaljregulering Sundland næringsområde
Detaljregulering vannledning
Detaljregulering Ysterigata 1
Detaljregulering Ysterigata 3
DKS den kulturelle skolesekken i Stokke
DKSS Den kulturelle spaserstokken i Stokke

E
Engveien senter
Ergoterapitjeneste

F
Fakturainformasjon
Familiens Hus
Familievernkontoret
Feiing
Folkehelse
Folkehelsestrategi
For barnehagene
For skolene
Forliksråd
Fotosamling
Friluftsliv
Frisklivssentralen
Fritidsmagasinet og Låven
Fv 303 Jarlsberg travbane - Bekkeveien
Fysioterapitjeneste
Fysioterapitjenesten for barn

G
Gang- og sykkelvei Dalen- Andebu
Gang-/sykkelvei Sandskje - Bogen
God oppvekst
God Oppvekst
Grimestadveien - Storgata
Grimestadveien vest

H
Havnevesen
Hekker og trær nær veien
Helse og omsorg
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste
Helsestasjonen
Hjelpemidler
Hjelpetelefon og web
Hjemmesykepleie
Hovedopptak barnehager
Hva går ordningen ut på ?
Hva skjer når søknaden er kommet inn til Oppreisningsordningens sekretariat?
Hvem behandler søknaden om oppreisning?
Hvem kan søke oppreisning ?
Hvor lenge gjelder ordningen?
Hvordan søker man ?

I
Illustrasjonsplan Olsåsen
Individuell plan
Individuell Plan

J
Jordmortjenesten

K
Kjøkken og kafeteria
Kjøkken- og kafeteriatjenester
Klageadgang
Klimaråd
Kommunale veier
Kommunalt eide boliger
Konfliktrådet i Vestfold
Koordinerende enhet
Korttidslager hjelpemidler
Kriseteam
Kultur, idrett og fritid
Kulturanleggsplan
Kulturhistoriske stiftelser
Kulturminner
Kulturpris
Kulturstipend
Kulturtilbud barn og unge
Kunst og kunstformidling
Kunstnere i kunstnerverkstedene
Kvalitet og utvikling
Kyststi

L
Ladestasjoner for elbiler
Landbruk
Ledsagerbevis
Legetjenester
Leie Stokkehallen og Vearhallen
Lokaler til leie
Læreroversikt: Stokke kommunale kulturskole
Låven ungdomstreff

M
Magasinet ungdomstreff
Melde fra om feil på veilys
Melsom skole
Melsomvik - båthavn, parkering, idrett
Melsomvik Sandbånn Trælsodden
Mental Helses hjelpetelefon
Mer informasjon om radon
Mer om Koordinerende enhet
Miljø
Miljøfyrtårn
Myndighet

N
Natur- og innlandsfiskeforvaltning
Naturtypekartlegging Stokke 2010
NAV Stokke
Nedre Solnes - reguleringsplan med konsekvensutredning
Nordskogstien

O
OCC – Endring av reguleringsplan – Flytting av tårnhus
Offentlig kommunikasjon
Om biblioteket
Områdeplan for Brunstad og detaljplan for kryss FV303/Skjærsnesveien - Endret G/S-vei løsning
Områderegulering Brunstad
Områderegulering sentrum øst
Områderegulering Stokke sentrum
Omsorgslønn
Oppgaver
Oppholdstider og barnehagesatser
Oppmåling og geodatatjenester
Oppmålingstjenester som krever rekvisisjon
Oppreisningsingsordningen for barnevernsbarn
Organisasjoner og foreninger
Overformynderiet er flyttet til fylkesmannen
Overnatting

P
Parkeringskort for forflytningshemmede
Pasientrettigheter
Pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT)
Pleie, omsorg og rehabilitering
Praktisk bistand/ hjemmehjelp
Program Bibliotekets venner
Prosjekt matkverner
Psykisk Helse- og rustjenester
Psykisk Helse- og rustjenester
Psykisk helsetjeneste for voksne
Pågående planprosesser
Påslipp av olje-, fett og/eller industriellt avløpsvann til kommunens avløpsnett

R
Radon
Radonmåling
Ramsum skole
Reguleringsplan for gang-/sykkelvei, Fv 522
Reguleringsplan gang/sykkelvei Vennerød skole- Holt
Reguleringsplaner
Renovasjon
Rossnesodden
Rustjenesten for voksne
RV 303 Skjærsnesveien

S
Selvhjelp
Septik og slamtømming fra private avløpsanlegg
SFO
Situasjonskart
Sjuestokk
Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten
Skoler
Skoleruta 2016/2017
Snøskulptur NM 2010
Solstua
Soltoppen
Spillemidler
Spyling av avløpsledninger
Sti for øye
Stiftelsen Bogen kunstnerverksteder
Stokke bibliotek
Stokke kommunale kulturskole
Stokke svømmebasseng
Stokke ungdomsskole
Stokkehallen
Storgata 11 - 13
Støttekontakt
Sundland vest

T
Tannhelsetjeneste
Tilbud til personer med alvorlig sykdom
Tilbud til pårørende innen psykisk helse - og rustjenester
Tilrettelagte boliger/bofellesskap
Tilskudd til kulturarbeid
Tiltak funksjonshemmede
Tiltak som er unntatt fra å søke eller melde
Tiltak som krever melding
Tiltak som krever søknad
Tjenester A-Å
Tjenester over disk
Tomter
Trafikksikkerhetsplan
Transport
Transportarbeiderbibliotek
Trenings- og rehabiliteringsavdelingen
Trim på resept
Trygghetsalarm
TrygghetsNett
TrygghetsNett
Trygghetsplass

U
UKM: Ungdommens kulturmønstring
Utleie skole/svømmebasseng
Utleie skolelokaler
Utleiesatser Stokkehallen og Vearhallen
Utlånsreglement

V
Vaksinasjonskontoret
Vann
Vann, avløp, renovasjon
Vear skole
Vearhallen
Vei og trafikk
Vekst- og attføringsbedrifter
Vennerød skole
Vintervedlikehold

Ø
Økonomi og skatt

Å
Åpningstider

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom