NAV Stokke


Dette kan du få hjelp til på NAV Stokke:

      

KOMMUNALE TJENESTER 
   
Råd og veiledning
Jfr. Lov om sos.tj. §4-1
 • Tar sikte på å løse eller forebygge sosiale problemer
 • Bygger opp under at den enkelte borger skal sørge for eget livsopphold gjennom arbeid/aktivitet eller ved å gjøre gjeldende  rettigheter i velferdsforvaltningen.
 • Stimulere, motivere og ta hensyn til individualitet.     
   
Midlertidig bolig
Jfr. Lov om sos.tj. §4-5
 • Vurdering av behov for og behandling av søknader om midlertidig bolig.
 • Opphold v/hospits/hotell/pensjonat el. lign.
 • Informasjon, råd og veiledning til personer med akutt boligbehov.
   
Økonomisk stønad
Jfr. Lov om sos.tj. § 5
 
 • Råd og veiledning som primært sikrer brukere gjennom ordinære ordninger og tiltak
 • Mottak av nye søkere, informasjon, råd og veiledning, kartlegging, utredning og avklaring av bistandsbehov, henvisning til rett instans, etablering av kontakt med aktuelle tjenesteytere.
 • Mottak og behandling av alle typer søknader om økonomisk hjelp, oppfølging av vilkår, anvisning og utbetaling av sosialhjelp (bidrag/lån/startlån/garantier), behandling av klager.
   
Kvalifiseringsprogram
Jfr. Lov om sos.tj. § 5A
 • Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som trenger bistand for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt som du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.
 • Utarbeidelse av individuelle kvalifiseringsprogram
 • Arbeidsevnevurdering
 • Individuell oppfølging
   
Introduksjonsprogram
Jfr. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
 • Utarbeidelse av individuelle introduksjonsprogram
 • Koordinering av individuelle program og deltakere i ordningen
 • Individuell oppfølging
   
Bosetting av flyktninger
 • Tilrettelegge for bosetting av flyktninger i kommunen
 • Følge opp og bidra til at bosatte flyktninger kommer i arbeid, opplæring og samfunnsdeltakelse
   
Økonomisk rådgivning
 • Budsjett og forbrukerveiledning til personer med økonomiske problemer/ disponeringsproblemer.

 

STATLIGE TJENESTER

 

 www.nav.no

www.husbanken.no 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom