Grensesaken Vear


Grenseskilt vear - tonsberg - stokke

Enighet om Vear-avtale

Avtalen mellom Stokke og Tønsberg kommune om Vears overgang til Tønsberg er nå godkjent og enstemmig vedtatt av begge kommunestyrer. Saken var oppe til behandling i Stokke kommunestyre 23. august 2016 og i Tønsberg bystyre 7. september 2016.

I forkant av de endelige vedtakene har saken vært til behandling i alle politiske utvalg i Stokke og den 16. august ble det gjennomført et innbyggermøte i Vearhallen.

Rådmennene i Stokke og Tønsberg ga de ca 250 frammøtte en innføring i forhandlingene som er gjennomført og la frem noen av de viktigste elementene i avtalen. I tillegg orienterte Tønsbergs rådmann Geir Viksand om hvilke tjenester Vears innbyggere vil få i sin nye kommune.

Se avtalen her

Nøkkelfakta i avtalen:

  • 19 % av Stokkes befolkning overføres til Tønsberg fra 01.01.2017. Stokke sitter igjen med et innbyggertall på 9 376.
  • Stokke mister omtrent 93 mill kr. i inntekt.
  • Alle direkte kostnader som kan knyttes til Vear blir borte fra Stokkes budsjett
  • Tjenesteproduksjon til Vears befolkning; barnevern, helsestasjon, hjemmetjenester, NAV m.m., utgjør ca 17 årsverk. Disse får ny arbeidsgiver og nytt arbeidsted.
  • Skole og barnehage overføres i sin helhet. 66 årsverk får ny arbeidsgiver, men med samme arbeidsplass.
  • 6 – 8 administrative årsverk får ny arbeidsgiver og nytt arbeidssted.

 

Tidligere i prosessen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet rett før jul 2015 at Vear-området skal overføres til Tønsberg kommune fra 2017. Fra og med 1.januar 2017 vil alle som bor i Vear-området bli innbyggere i Tønsberg. Dette vil bli en av historiens største grensejusteringer mellom norske kommuner.

Det er nå startet en dialog med Tønsberg kommune hvor partene er enige om å arbeide frem en overføringsavtale som har som utgangspunkt å sørge for en best mulig løsning for begge kommuner og med stort fokus på berørte innbyggere og ansatte.

Rådmannen i Stokke har igangsatt et arbeid med å kartlegge konsekvenser innenfor samtlige tjenesteområder for å finne ut hva dette betyr for tjenestetilbud, brukere, klienter og innbyggere generelt og hva som må til for at overgangen til Tønsberg skal bli så god som mulig.

Spesielt innenfor områdene skole og barnehage vil det bli lagt opp til en prosess hvor hensynet til barn og elever vil bli vektlagt. Det vil komme informasjon til de berørte familiene om dette i løpet av våren.

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres før en overføringsavtale vil være på plass, og mange spørsmål vil kreve avklaringer i året som kommer. Utgangspunktet for å få til gode løsninger er til stede, og rådmannen vil legge frem et forslag til overføringsavtale som politikerne får til behandling i løpet av sommeren 2016.

Medlemmer i forhandlingsutvalget:


Torunn Årset - (adm) prosjektleder

Erlend Larsen - H (leder)

Nils Ingar Aabol - AP

Anders S Larsen - IL

Tor Steinar Mathiassen - H

Arne Antonsen - (hovedtillitsv.)

Gudrun H. Grindaker - (adm)

Vidar Andersen (adm)

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom